Praktijkadres          :  Mgr. Vranckenstraat 9                                     
                                  6134 AJ SITTARD                 
                              
                               
Administratie          : Yoga Opleidingen Limburg
                                 Emmastraat 5
                                 6131 JV SITTARD
                                 T : 06 26732045
                                 E :  l.dirksmeier@yogaopleiding.nl
                                 
                                 KvK-nummer: 62392778
                               
                                CRKBO GEREGISTREERDE OPLEIDING
                                                    

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY VERKLARING

Toepasselijkheid
 
 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, modules en 
 
trainingen van Yoga Opleidingen Limburg, hierna te noemen YOL.
 
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door YOL. 

 Algemene inkoopvoorwaarden van de deelnemer/leerling, hierna te noemen “opdrachtgever” zijn niet
 van toepassing, tenzij door YOL s
chriftelijk aanvaard.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

 
 De overeenkomst tussen YOL en de opdrachtgever komt tot stand nadat de opdrachtgever zich heeft ingeschreven voor een  van  de opleidingen van YOL middels een inschrijfformulier.


Annulering van de opdracht door de opdrachtgever
De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht te annuleren per brief  of per email.
Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.

Bij annulering door de opdrachtgever minder dan twee weken voor aanvang van de Basisopleiding of voor een van de Modules of trainingen zal een onkostenvergoeding in rekening worden gebracht (maximaal 10% van de studiekosten)

 

 

 

In geval de opdrachtgever gedurende de opleiding tussentijds beëindigd of anderszins
niet aan de opleiding deelneemt,
is de opdrachtgever gebonden tot
betaling van het
bedrag conform de betalingsovereenkomst.

 Voor uitzonderingen zie Annulering van de opdracht

door YOL punt 5

 

 

Annulering van de opdracht door YOL

 

YOL heeft het recht zonder opgaaf van redenen een opleiding

te annuleren in welk de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling binnen 7 dagen van het volledige aan YOL betaalde bedrag.

 

YOL is te alle tijde gerechtigd de data en tijden van de opleidingen te wijzigen, uiteraard in overleg met de deelnemers.

 

Het staat YOL te alle tijde vrij de inhoud en opzet van de opleidingen te wijzigen zonder dat de opdrachtgever daardoor enige aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 

YOL is te alle tijde gerechtigd om, uiteraard in zorgvuldig overleg met de opdrachtgever, na het eerste studiejaar een negatief studie advies te geven.

Het resterende studiebedrag zal dan niet meer in rekening worden gebracht.

 

Indien YOL tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden verwacht deel te nemen aan de opleiding kan YOL besluiten tot terugbetaling van het deelnemersbedrag.

 

 

 

 

 

PRIJZEN

 

De prijzen van de opleidingen en modules van YOL staan vermeld op de website en in de brochures en zijn in principe bindend.

 

YOL heeft echter het recht haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na de bevestiging van een opdracht de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden.

 

Betaling

 

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Bij niet, of niet-tijdige betaling is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zodra hij in gebreke   is gebleven d.w.z. vanaf  30 dagen na factuurdatum.
Alle kosten die opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
Deze kosten bedragen ten minste 10 %, met een minimum van € 125,- van het te vorderen bedrag.

 

Vertrouwelijkheid

 

YOL verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever.

Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan YOL en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.

 

Gesprekken tijdens de opleidingen worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende docent geen enkele informatie aan derden worden verstrekt tenzij de betrokken deelnemer daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

 

Intellectuele eigendom

 

Het auteursrecht op het door YOL uitgegeven informatie - en opleidingsmateriaal berust bij YOL, tenzij een andere auteursrecht

hebbende op het werk zelf is aangegeven.

 

Opdrachtgever kan alleen gegevens uit enig materiaal publiceren of vermenigvuldigen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer en dient zorg te dragen voor auteursrechten van anderen.

 

 

Klachtenregeling

 

Mocht opdrachtgever onverhoopt ontevreden zijn met een onderdeel van de dienstverlening van YOL, dan kan mondeling of schriftelijk contact worden opgenomen met YOL.

YOL neemt dan binnen 5 werkdagen contact op met de opdrachtgever (tijdens vakantieperiodes geldt een termijn van 20 werkdagen).

 

YOL zal dan met een voorstel komen om het geschil op te lossen, maar

mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden dan zal YOL ervoor zorgen dat het geschil wordt voorgelegd aan een daartoe bevoegd vertrouwenspersoon, Mevr. Ida Kemp, Sittard /email: ida.kemp@zuyd.nl

YOL zal de uitspraken van Mevrouw Kemp respecteren en de kosten

die daaruit voortkomen zijn voor rekening van YOL.

 

YOL zal in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in

acht nemen en zal de klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen.

 

YOL neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van naam en adres van de opdrachtgever en de datum van de melding.

 

YOL neemt geen klachten in behandeling als het feit waartegen geklaagd wordt langer dan 3 maanden geleden is.

 

YOL zal de klacht afhandelen binnen 20 werkdagen na ontvangst van de klacht.

 

Indien YOL langere tijd nodig heeft voor onderzoek zal er schriftelijk een indicatie gegeven worden op welke termijn wij uitsluitsel kunnen geven
 

Opdrachtgever ontvangt van YOL op schrift een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, evenals van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen zijn ondernomen of ondernomen zullen worden.

 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd in het klachtenregistratiedossier. Deze gegevens worden na 5 jaar vernietigd.

 

Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

 

Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen YOL en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

 

               PRIVACYVERKLARING  Yoga Opleidingen Limburg

Postadres: Emmastraat 5  -  6131 JV  Sittard                                                                     
Vestigingsadres: Mgr. Vranckenstraat 9   -   6134 AJ Sittard  
Emailadres: 
     l.dirksmeier@yogaopleiding.nl
                                                                             

YOL kan persoonsgegevens over je verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van  Yoga Opleidingen Limburg en omdat je deze zelf bij het invullen van het inschrijfformulier aan ons verstrekt.

YOL heeft de volgende persoonsgegevens van je verwerkt:  
*Voor- en achternaam   
*Geboortedatum   
*Adresgegevens   
*Telefoonnummer en emailadres.

YOL verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen
Het afhandelen van je betaling
Te kunnen bellen of mailen indien nodig over wijzigingen in onze dienstverlening
Uitsluitend persoonsgegevens te verstrekken als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

YOL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld.

YOL verstrekt uitsluitend je gegevens aan derden als je daar toestemming voor hebt gegeven of indien nodig                          voor de uitvoering van onze overeenkomst zoals vermeld in  Algemene Voorwaarden of te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen.

YOL geeft je ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

YOL neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,        onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 
Indien je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op met  

         l.dirksmeier@yogaopleiding.nl